5.Algemene Voorwaarden Blij Video (waar Kindbloei en Dierbloei onderdeel van zijn) – 18 juni 2023

Voordat je je aanmeldt voor een sessie, behandeling, reading, video-opdracht of andere samenwerking is het belangrijk om deze voorwaarden
door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden
akkoord te gaan. En onderaan deze Algemene Voorwaarden vind je de Klachtenprocedure.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Blij Video: Waterlelieweg 20, 2215 GP Voorhout
3. Deelnemer: degene die zich aanmeldt voor een sessie, behandeling, reading, video-opdracht of andere samenwerking bij Blij Video
4. Opdracht/dienst: sessie, behandeling, kindfluistering, dierfluistering, video-opdracht of andere samenwerking met Blij Video

Artikel 2. Toepassingsgebied van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de partijen waarop Blij Video
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Blij Video, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van
toepassing.
4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze algemene
voorwaarden.

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is
om de activiteit te wijzigingen of aan te vullen zal Blij Video dit kenbaar maken.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Blij Video de deelnemer hierover tevoren inlichten.

Artikel 4. Aanmelding / Inschrijving
1. Aanmelding van opdracht/dienst geschiedt door de deelnemer door het product
te bestellen via de website of de opdracht te bevestigen per e-mail. Na ontvangst en voltooiing van de bestelling, ontvangt de deelnemer een
bevestiging per e-mail.
2. Na inschrijving via de website, geldt een bedenktermijn van 3 dagen waarbinnen de inschrijving
kosteloos kan worden geannuleerd.
3. Blij Video is pas gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de
aanmelding en volledige betaling van een opdracht/dienst door deelnemer.
4. Definitieve deelname is pas verzekerd na betalen van overeengekomen bedrag.
5. Blij Video behoudt zich het recht voor deelnemer de deelname aan een opdracht/dienst
zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht/dienst

 1. Blij Video zal de Opdracht/dienst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap
  uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt.
 2. Blij Video spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden.
  Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Blij Video zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen,
  waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. De Opdrachtgever zal Blij Video steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang
  hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde
  informatie niet tijdig aan Blij Video is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, heeft zij het recht de
  uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Fotografie en film zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de Opdracht betekent dat de
  Opdrachtgever akkoord gaat met de door Blij Video gehanteerde stijl. Blij Video kan een globale beeldoptimalisatie toepassen
  op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede, doch is daartoe niet verplicht. Uitgebreide nabewerking vindt enkel na overleg met
  Blij Video plaats en kan extra kosten met zich meebrengen.
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering
  van de Opdracht mogelijk te maken.
 6. Na aflevering van de montage, is er 1 correctieronde (per video) inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Verdere, zowel inhoudelijke
  als visuele, wijzigingen worden á 100 euro per uur gefactureerd.

Artikel 7. Akkoordverklaring Algemene voorwaarden
Bij de aanmelding door de deelnemer door het product te bestellen via de website, verklaart deelnemer
kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging
1. Bij tussentijdse beëindiging van deelname aan een opdracht/dienst kan geen restitutie
van worden verleend.
2. Uitzonderingen zijn bindend en ter beoordeling van Blij Video

Artikel 10. Annulering, wijziging en overmacht door Blij Video
1. Blij Video behoudt zich het recht voor om bij (onvoorziene) calamiteiten sessie, behandeling of
reading te annuleren.
Waar mogelijk zal Blij Video een passend alternatief aanbieden.
2. In het geval van overmacht, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan,
naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Blij Video niet in staat is haar verplichtingen
na te komen, kan Blij Video de sessie, behandeling of reading annuleren, onderbreken en/of verplaatsen.
3. In het geval van annulering door Blij Video worden reeds door deelnemer verrichte
betalingen teruggestort. Blij Video is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds
verrichte betalingen gehouden.
4. Blij Video aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant.
5. Indien Blij Video geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
6. Voor elke door Blij Video aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Blij Video kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
7. De Opdrachtgever moet een eventuele tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht binnen drie maanden na afronding van de Opdracht schriftelijk bij Blij Video te kennen geven.
8. De Opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Blij Video tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van Blij Video.
9. Opdrachtgever vrijwaart Blij Video voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 11: Wijziging en annulering door deelnemer
1. Annulering en wijziging deelname aan een sessie, behandeling of reading dient per mail plaats te vinden.
2. De volgende annuleringskosten kunnen in rekening worden gebracht:
– bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de sessie, behandeling of reading: 50% van de aanschafprijs.
– bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de sessie, behandeling of reading: 75% van de aanschafprijs.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, welke
door Blij Video aan deelnemer wordt verstrekt, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten
samengesteld.
2. Blij Video kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de
informatie.
3. Blij Video aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard
dan ook die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen van deelnemer die gebaseerd
zijn op hiervoor bedoelde informatie.

 

Artikel 13. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde Werken berust bij Blij Video.
 2. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het Werk van Blij Video, indien niet anders overeengekomen. Niettemin geldt dat zolang een Werk nog niet is geleverd, alle rechten exclusief bij Blij Video blijven.
 3. Blij Video geeft bij levering van Werken in de zin van de Auteurswet toestemming voor het in de Offerte overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende Overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor publicatie in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de Opdracht werd gemaakt.
 4. Blij Video houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de Opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de Opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij Eventregistraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.).
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd het Werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen of dit uit de Overeenkomst voortvloeit.
 6. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de Werken voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Blij Video.
 7. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 8. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van Werken ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 9. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Blij Video, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw. in acht te nemen.
 10. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blij Video.
 11. Elk gebruik van een werk van Blij Video dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Blij Video.
 12. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding.
 13. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Blij Video, rekent zij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 14. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Blij Video.
 15. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde Werk die niet de goedkeuring van Blij Video krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar Werk verbieden.
 16. Opdrachtgever garandeert aan Blij Video dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Blij Video en dat de Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door Blij Video vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal Blij Video en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Blij Video.

 

Artikel 14. Portretrecht

 1. De Opdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan Blij Video om zijn/haar foto’s te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de Overeenkomst bij Blij Video schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Blij Video behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Blij Video aan de Opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien de Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Overige bepalingen
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Blij Video en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Geschillen en klachtenprocedure
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Voor alle deelnemers is de klachtenprocedure van toepassing. Deze procedure wordt
weergegeven op de website ireneverwater.nl en wordt ook onder aan deze Algemene
Voorwaarden beschreven.

Artikel 18. Gebruik van gegevens en getuigenissen van deelnemer
1. Deelnemer geeft in eigen naam specifieke toestemming aan Blij Video om zijn/haar
getuigenissen, foto’s en video te gebruiken met als doel de activiteiten van Blij Video te
promoten.
2. Blij Video kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan, tenzij in geval
van bedrog of een zware fout van deze laatste.

Artikel 21. Bedenktijd
1. Deelnemer heeft 7 werkdagen bedenktijd na inschrijving voor een sessie, behandeling of reading
 door de Wet Kopen op Afstand welke alleen geldt voor consumenten.
2. Dit geldt niet wanneer binnen 7 werkdagen voor aanvang van een activiteit
wordt ingeschreven. In dit geval hebben we te maken met een tijdsgebonden product.
3. Na deze bedenktijd gaat het afzien van een bestelling van Blij Video
producten of –diensten gepaard met een toepassing van de voorwaarden
vermeld in artikel 11.
4. Voor zakelijke inschrijvingen is er geen bedenktijd mogelijk, maar is er
natuurlijk wel sprake van toepassing van artikel 11.

Artikel 15. Diversen
1. Deelnemer geeft aan middels aanmelding lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij
zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en
gezondheid. Blij Video is geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.
2. Alle overige niet in deze Algemene voorwaarden genoemde situaties zijn ter beoordeling
van Blij Video
Waterlelieweg 20, 2215 GP Voorhout
Tel.nr. 06-10143575
e-mail: irene@ireneverwater.nl
website: ireneverwater.nl

Klachtenbehandeling en Klachtenprocedure
Blij Video heeft tevreden relaties en cliënten hoog in het vaandel staan, en maakt graag
gebruik van jouw feedback. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of
kunnen fouten worden gemaakt. Indien een cursist of opdrachtgever niet tevreden is over
de geboden diensten, kan hij/zij contact opnemen met Blij Video. Wij stellen feedback en
verbeterpunten op prijs en nodigen je desgewenst uit voor een evaluerend gesprek.
Wanneer het probleem na een gesprek niet is opgelost of wanneer je geen gebruik wilt
maken van de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek te hebben, dan kun je een formele
schriftelijke klacht indienen. Onderstaande procedure bevat informatie over de procedure
en binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten.

1. Definities
1.1 Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en
dienstverlening van Blij Video.
1.2 Klant
Elke afnemer van een dienst van Blij Video.
2. Indienen van een klacht
Je kunt je klacht schriftelijk tot zes weken na levering van de betreffende dienst indienen.
Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van je in ieder geval de
volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
• je naam, adres en woonplaats;
• de datum waarop je je schrijven verstuurt;
• de dienst die je bij Blij Video hebt afgenomen, waarop je klacht betrekking heeft;
• een heldere omschrijving van je klacht;
• eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die je
klacht verduidelijken.
Je kunt je klacht mailen irene@ireneverwater.nl
3. Afhandeling Klacht
Blij Video neemt binnen 2 weken nadat de klacht is ontvangen contact op met klager om te
bevestigen dat de klacht is aangekomen. Tevens deelt Blij Video de inhoud van de
klachtenprocedure mede. Wanneer deze bevestiging niet geschiedt binnen 2 weken, gelieve
dan per mail of telefoon contact op te nemen met Blij Video.
Blij Video stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
Ten behoeve van het onderzoek kan Blij Video gerichte informatie inwinnen en relevante
stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke
vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
Blij Video beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten. Blij Video
bespreekt zo nodig de klacht met collega’s die in vergelijkbare functies verkeren. (En
Blij Video stelt corrigerende maatregelen voor.
Blij Video stelt een eindrapport op en koppelt deze terug aan klager (oorzaak, conclusie en
maatregelen ter verbetering).
Blij Video stelt, binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, de klager schriftelijk en met
reden omkleed in kennis van haar oordeel..
Indien Blij Video niet in staat is om binnen 6 weken tot een gewogen oordeel (conform dit
reglement) te komen stelt zij met redenen omkleed de klager op de hoogte. Daarbij geeft zij
de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.
De bovenstaande procedure sluit niet uit dat je je tot de burgerlijke rechter kunt wenden.